íÙ

				á ÔÙ ËÔÏ ÔÁËÏ?

òÑÄ Ò×Ù (ïÈÏÔÎÙ):

òÑÄ ×ÔÏÒÏ (ëÁÌÁÎÙ): òÑÄ ÔÒÔÉ (ôÜÌÏÒÁ): úÁ ËÁÄÒÏÍ (× ÌÁ×Ë) ÏÓÔÁÌÉÓØ:
á ×ÏÔ ÎÁÁ ËÏÍÁÎÄÁ × "Ó×ÏÂÏÄÎÏÍ ÒÉËÏÌ", ÏÓÌ ÒÏÓÍÏÔÒÁ ÚÁÉÓÉ ÏÄÎÏ ÉÚ ÎÁÉÈ ÉÇÒ...


÷Ó ÈÏÒÏÏ, ÔÏ ÈÏÒÏÏ ËÏÎÁÔÓÑ...